Ogólne warunki handlowe i warunki dostaw.

Dotyczy zarówno firmy Merckens Karton- und Pappenfabrik GmbH jak i firmy Firma Merckens Präsentationsprodukte GmbH.

Ogólne
Niniejsze warunki handlowe i warunki dostaw obowiązują w przypadku wszystkich złożonych zamówień. Warunki w innym brzmieniu są wiążące wyłącznie w przypadku, gdy zostały przez nas potwierdzone pisemnie. Dotyczy przypadków, gdy podmiot zamawiający powołuje się na swoje własne warunki zakupowe.
Ustalenia ustne, które zawierają dodatkowe zobowiązania z naszej strony są wiążące wyłącznie w przypadku, gdy zostały przez nas potwierdzone pisemnie.

Ceny i płatności
Jeśli nie ustalono inaczej, to nasze ceny liczone są w euro bez ustawowo określonego podatku VAT.
Faktury należy opłacać w całości w ciągu 30 dni netto. Po opłaceniu faktur w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury udzielany jest upust 2%.
Jesteśmy uprawnieni do wystawiania faktury natychmiast po wysłaniu dostawy również za część zrealizowanego zamówienia lub usługi.

Jeśli podmiot zamawiający będzie zalegał z innymi płatnościami wobec nas lub będzie w inny sposób postępował wbrew ustaleniom umowy, wszystkie roszczenia są natychmiast do opłacenia. W takim przypadku możemy wstrzymać realizację dostawy towarów oraz wstrzymać prace nad realizowanymi zleceniami.

Potrącenia lub wstrzymanie płatności z powodu rzekomych roszczeń, także z tytułu gwarancji, są wykluczone.

Realizacja, wysyłka, terminy dostaw, dostarczenie na żądanie
Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania dostarczonych przez podmiot zamawiający materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia np. danych, arkuszy drukarskich i form do sztancowania.
W każdym przypadku ustalony termin realizacji rozpoczyna się dopiero po uzgodnieniu wszystkich szczegółów zlecenia oraz po spełnieniu przez podmiot zamawiający wszystkich zobowiązań jak np. potwierdzenie zlecenia druku i dostarczenie do nas innych dokumentów. Częściowa realizacja zlecenia jest dopuszczalna.
Datą dostawy jest dzień wysyłki lub odebrania towaru. Jeśli jednak uzgodniony termin dostawy, z powodów zależnych od nas, nie może zostać dotrzymany, w takim przypadku przysługuje podmiotowi zamawiającemu, po bezowocnym upływie odpowiedniego, pisemnie ustalonego terminu dodatkowego, prawo do odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu spóźnionej dostawy są wykluczone. Nie dotyczy w przypadku zamierzonego działania oraz poważnych zaniedbań.
Towar zamówiony z prawem dostawy na żądanie musi zostać odebrany w ciągu 4 miesięcy. W przypadku nieterminowego odbioru mamy prawo do magazynowania towaru na koszt i ryzyko podmiotu zamawiającego oraz do obciążenia za wszystkie powstałe z tego tytułu koszty uwzględnione w fakturze jako zrealizowane. W przypadku nieterminowego odbioru przekraczającego określone 4 miesiące, mamy ponadto prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia opłaty w wysokości 20% za anulowanie umowy. Podmiotowi zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Opakowania
Jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, przyjmujemy opakowania z powrotem. Jeśli do realizacji dostawy wykorzystano skrzynie kratowe lub palety euro, podmiot zamawiający musi zwrócić spedytorowi wymienione materiały w identycznej ilości. Przesyłka zwrotna za pośrednictwem spedytora musi mieć miejsce w rozsądnym terminie i w idealnym stanie. Zwracane opakowania muszą być czyste, wolne od zanieczyszczeń oraz posegregowane według rodzaju. W przeciwnym razie mamy prawo obciążenia podmiot zamawiający powstałymi z tego tytułu dodatkowymi kosztami.

Zastrzeżenie prawa własności
Wszystkie sprzedane podmiotowi zamawiającemu towary pozostają własnością sprzedającego, aż do czasu zupełnego uiszczenia za nich opłaty. Do tego czasu towar musi pozostać nieuszkodzony. Prawo własności nie ustaje nawet w przypadku przeniesienia niektórych roszczeń na fakturę bieżącą lub po podliczeniu sald. W przypadku zaległości płatności podmiotu zamawiającego jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru po udzieleniu ponaglenia, a podmiot zamawiający ma obowiązek wydania towaru. Prawo do odebrania towaru obowiązuje także w momencie, gdy nie doszło do odstąpienia od umowy z naszej strony.
Podmiot zamawiający ma prawo, w ramach zgodnego z zasadami procesu zarządzania, do dalszej obróbki.
Jeżeli towary są przetwarzane przez podmiot zamawiający do nowego ruchomego obiektu lub łączone z nienależącymi do nas towarami, zgodnie z §§ 414, 415 kodeksu cywilnego, lub mieszane, stajemy się współwłaścicielami zgodnie z przepisami prawnymi. Jeśli podmiot zamawiający nabywa w wyniku łączenia bądź mieszania wyłączne prawo własności, jest zobowiązany do ustanowienia współwłasności w stosunku równym wartości towaru, którego dotyczy zastrzeżenie prawa własności, do wartości innego towaru w czasie łączenia bądź mieszania. W takim przypadku podmiot zamawiający zobowiązany jest to przechowywania znajdującego się w naszej własności towaru bez naliczania opłat.
Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie zbyty wraz z innym, nienależącym do nas towarem bez przetworzenia i połączenia lub po przetworzeniu lub połączeniu, to odstąpienie wierzytelności z tytułu zbycia obowiązuje tylko w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem własności. Odstąpienie to przyjmujemy. Podmiot zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie nabywcę o odstąpieniu a nas o przejściu roszczeń na podmiot trzeci.

Zabrania się zastawiania i przenoszenia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności.
Podmiot zamawiający musi chronić towar, którego dotyczy zastrzeżenie prawa własności, przed utratą lub uszkodzeniem. Podmiot zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia nas niezwłocznie pisemnie o prawach osób trzecich do towarów objętych zastrzeżeniem własności, w szczególności o obciążeniu towaru zastawem i do poinformowania osób trzecich o zastrzeżeniu prawa własności co do tego towaru. Nabywca zobowiązany jest przejąć wszelkie koszty poniesione w obronie dostępu i wymiany dostarczonych towarów, o ile koszty te nie mogą być uzyskane od osób trzecich.

Gwarancja, wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
Całkowity okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy. Roszczenia gwarancyjne nie są ważne, gdy wady są wynikiem błędów w dostarczonych nam przez podmiot zamawiający materiałach lub dokumentach.
Roszczenia odszkodowawcze obowiązują za wyjątkiem szkód na osobie tylko, jeśli straty spowodowane są umyślnie lub są wynikiem poważnych zaniedbań. Dotyczy to także szkód będących rezultatem błędu, w szczególności roszczeń z tytułu straconego zysku. Roszczenia odszkodowawcze podmiotu zamawiającego ulegają przedawnieniu generalnie po 12 miesiącach od rozpoznania wady i podmiotu odpowiedzialnego.

Miejsce wykonania zobowiązań, właściwość miejscowa sądu, wybór prawa, inne
Miejscem wykonania zobowiązań w stosunku do dostawy oraz płatności jest nasza siedziba przedsiębiorstwa w A-4311 Schwertberg. Strony uzgadniają, że sądem właściwym jest wyłącznie sąd właściwy dla naszej siedziby przedsiębiorstwa w A-4311 Schwertberg. Sąd ten jest wyłącznie właściwy dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio i pośrednio z ustaleń tej umowy.
Stosunek pomiędzy podmiotem zamawiającym a nami wynikający z tej umowy podlega zawsze prawu austriackiemu, z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego, oraz z wyłączeniem stosowania konwencji międzynarodowych, w szczególności Konwencji ONZ z 11.04.1980 o umowa międzynarodowej sprzedaży towarów.
Obowiązkowe prawa użytkownika zgodnie z prawem ochrony konsumentów nie są naruszane poprzez ustanowienie powyższych warunków.